VEDTEKTER FOR STJØRDALS BLINK IL

§ 1 Formål
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.Lagets formål er å organisere idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og/eller drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Laget er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag idrettskrets.Laget er medlem av de særforbund som årsmøtet bestemmer.Laget hører hjemme i Stjørdal kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§ 3 Medlemmer
Alle som forplikter seg til å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges idrettsforbunds, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbar til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret styrkes som medlem av laget. Styrkes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inklusive tapt arbeidsfortjeneste.Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet
For tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 Straffesaker.

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapitel 11 (NIFs Straffebestemmelser)

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februer måned.Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på saksliten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal; Behandle lagets årsmeldingBehandle lagets regnskap i revidert stand.Behandle innkomne forslag.Fastsette kontingenten.Vedta lagets budsjett.Bestemme lagets organisasjon.Bestemme hvilke idrettslag laget skal organisere. Slikt flertall må fattes med 2/3flertall.Velge:leder og nestleder3 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. I tillegg er lederne i avdelingene og idrettslagene som er organisert under laget, medlemmer i hovedstyret.Revisor og dennes stedfortreder.Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret
Styret skal;Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.Oppnevne etter behov komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.Representere laget utad.Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Forholdet til idrettslag som allianseidrettslaget organiserer

Laget organiserer idrettslagene Stjørdal Blink Fotball og Stjørdal Blink Orientering.Samtlige medlemmer i disse lagene blir automatisk medlem av laget ved innmelding i et av disse lagene. Laget kan ha medlemmer som ikke er tilsluttet et av disse lagene.De i første ledd nevnte lag er forpliktet til å følge lagets til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser.Lagets styre er forpliktet til å påse at ingen av de i første ledd nevnte lag foretar seg noe som er egnet til å skade lagets navn og rykte. Alle de i første ledd nevnte lag er forpliktet til å bruke lagets farger og merke som symbol.De i første ledd nevnte lag kan ikke skifte navn uten etter forutgående godkjennelse fra allianseidrettslaget.

§ 16 Lovendringer
Endringer i denne lov kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 Oppløsning (kan ikke endres)
Oppløsning av laget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 mnd. senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjøres med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslåing og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr. § 16.I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Ovenstående er vedtekter fra 2007

Levert av IdrettenOnline